Thirrje për Dy Trajner/e në Fushën e të Drejtave të Grave në Tregun e Punës – Terma të Referencës

Pozicioni: Dy Trajner/e

Projekti: “ECONOMICALLY EMPOWERING WOMEN, SURVIVORS OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH VOCATIONAL TRAININGS, CAPACITY-BUILDING INTERVENTIONS AND AWARENESS RAISING CAMPAIGN” 

Periudha e kontratës:    21/11/2019 – 28/08/2020

Kohëzgjatja e punës:    3 ditë secili

 

Informacion mbi projektin dhe qëllimin e shërbimit

Në kuadër të projektit “Cooperation between CSOs and groups of former victims of trafficking and domestic violence for the economic empowerment of victims”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga KMOP dhe Different & Equal, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza (LKGV) po zbaton projektin me titull “Economically empowering women, survivors of domestic violence through vocational trainings, capacity-building interventions and awareness raising campaign”.

Një nga rezultatet e projektit është zhvillimi i tre trajnimeve 2-ditore me  grate dhe vajzat, viktima dhe te mbijetuara te dhuens ne familje, me qellim pergatitjen e tyre per te aksesuar tregun e punes.

Përgjegjësitë e ekspertit

 • Trajneri është përgjegjës për zhvillimin e tre diteve trajnimi, te cilat do të trajtojnë temen ne aspektin praktik dhe atë teorik (ligjor).
 • Trajneri duhet të konsultojë modulin trajnues, ku edhe duhet te bazohet per trajnimet.
 • Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të projektit.

 

Përgjegjësitë e Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza

 • Të organizoje trajnimet dhe te lehtesoje bashkepunimin mes dy trajnereve.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Diplomë universitare ndërthurur me trajnime të specializuara në fushën e shkencave sociale.
 • Njohuri shumë të mira rreth situatës së të drejtave të grave në Shqipëri.
 • Njohuri shumë të mira të paketës ligjore për barazinë gjinore, dhunën në familje dhe Kodin e Puëns.
 • Aftësi të mira komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Eksperiencë në dhënien e ndihmës ndaj shtresave vulnerable.
 • Trajnime dhe eksperienca të mëparshme në vlerësimin e nevojave të grave dhe qasjen e tyre në tregun e puëns.

Procesi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) CV në gjuhën angleze

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 20 Nentor 2019, në adresën linjaekeshillimit@gmail.com

Përzgjedhja e ekspertit

Përzgjedhja e ekspertit do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

 

Shkarko dokumentin e plotë

Thirrje për trajner

Thirrje për Ekspert në Fushën e të Drejtave të Grave në Tregun e Punës – Terma të Referencës

Pozicioni: Ekspert/e

Projekti: “ECONOMICALLY EMPOWERING WOMEN, SURVIVORS OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH VOCATIONAL TRAININGS, CAPACITY-BUILDING INTERVENTIONS AND AWARENESS RAISING CAMPAIGN” 

Periudha e kontratës:    21/11/2019 – 21/12/2019

Kohëzgjatja e punës:    4 ditë

 

Informacion mbi projektin dhe qëllimin e shërbimit

Në kuadër të projektit “Cooperation between CSOs and groups of former victims of trafficking and domestic violence for the economic empowerment of victims”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga KMOP dhe Different & Equal, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza (LKGV) po zbaton projektin me titull “Economically empowering women, survivors of domestic violence through vocational trainings, capacity-building interventions and awareness raising campaign”.

Një nga rezultatet e projektit është hartimi i nje moduli trajnues ne mbeshtetje te nje trajnimi nje ditor  që do të zhvillohet me pjesetare te stafit te Sherbimit Kombetar te Punesimit, mbi rolin e tyre ne punesimin e viktimave te dhunes ne familje.

Përgjegjësitë e ekspertit

 • Eksperti është përgjegjës për hartimin e një moduli trajnues, i cili do të trajtojë aspektin praktik dhe atë teorik (ligjor).
 • Eksperti duhet të konsultojë modulin me profesionistë apo aktorë të tjerë të fushës, ta rishikojë dhe ta finalizojë bazuar në komentet përkatëse.
 • Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të projektit.

 

Përgjegjësitë e Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza

 • Të lehtësojë marrjen e komenteve nga aktorët e përfshirë në fuqizimin ekonomik të grave.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Diplomë universitare ndërthurur me trajnime të specializuara në fushën e shkencave sociale.
 • Njohuri shumë të mira rreth situatës së të drejtave të grave në Shqipëri.
 • Njohuri shumë të mira të paketës ligjore për barazinë gjinore, dhunën në familje dhe Kodin e Puëns.
 • Aftësi të mira komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Eksperiencë në dhënien e ndihmës ndaj shtresave vulnerable.
 • Trajnime dhe eksperienca të mëparshme në vlerësimin e nevojave të grave dhe qasjen e tyre në tregun e puëns.
 • Eksperienca të mëparshme në shkrimin e manualeve, udhëzuesve.

Procesi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) CV në gjuhën angleze

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 20 Nentor 2019, në adresën linjaekeshillimit@gmail.com

Përzgjedhja e ekspertit

Përzgjedhja e ekspertit do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

 

Shkarko dokumentin e plotë

Thirrje për modul NES

Thirrje për Ekspert në Fushën e Koordinimit te Aktiviteteve – Terma të Referencës

Pozicioni: Koordinatore

Projekti: “ECONOMICALLY EMPOWERING WOMEN, SURVIVORS OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH VOCATIONAL TRAININGS, CAPACITY-BUILDING INTERVENTIONS AND AWARENESS RAISING CAMPAIGN” 

Periudha e kontratës:    21/11/2019 – 31/08/2020

Kohëzgjatja e punës:      21 ditë

 

Informacion mbi projektin dhe qëllimin e shërbimit

Në kuadër të projektit “Cooperation between CSOs and groups of former victims of trafficking and domestic violence for the economic empowerment of victims”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga KMOP dhe Different & Equal, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza (LKGV) po zbaton projektin me titull “Economically empowering women, survivors of domestic violence through vocational trainings, capacity-building interventions and awareness raising campaign”.

Me qëllim realizimin e këtij projekti, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza kërkon të kontraktojë një ekspert në rolin e Koordinatores së punës dhe aktiviteteve.

Përgjegjësitë e ekspertit

 • Eksperti është përgjegjës për organizimin e aktiviteteve që LKGV do të zhvillojë në kuadër të projektit.
 • Eksperti duhet të krijojë ndërlidhje me përfituesit për të identifikuar dhe përcaktuar kërkesat, objektivat dhe fushëveprimin e projektit.
 • Të sigurojë që nevojat e përfituesve janë plotësuar teksa projekti zbatohet.
 • Të krijojë dhe ruajë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.
 • Të monitorojë dhe ndjekë progresin e projektit.
 • Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të projektit.

Përgjegjësitë e Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza

 • Të lehtësojë punën e koordinatorit duke krijuar kushte të përshtatshme pune.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Diplomë e nivelit master, mundësisht jashtë vendit.
 • Njohuri shumë të mira rreth situatës së të drejtave të grave në Shqipëri.
 • Njohuri shumë të mira të paketës ligjore për barazinë gjinore, dhunën në familje dhe Kodin e Puëns.
 • Aftësi të mira komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Eksperiencë në dhënien e ndihmës ndaj shtresave vulnerable.
 • Eksperienca të mëparshme në koordinim.
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze.

Procesi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) CV në gjuhën angleze

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 20 Nentor 2019, në adresën linjaekeshillimit@gmail.com

Përzgjedhja e ekspertit

Përzgjedhja e ekspertit do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

Shkarko dokumentin e plotë

Thirrje për koordinator

Thirrje për Ekspert në Fushën e të Drejtave të Grave në Tregun e Punës – Terma Reference

Pozicioni: Ekspert/e

Projekti: “ECONOMICALLY EMPOWERING WOMEN, SURVIVORS OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH VOCATIONAL TRAININGS, CAPACITY-BUILDING INTERVENTIONS AND AWARENESS RAISING CAMPAIGN” 

Periudha e kontratës:    21/11/2019 – 15/12/2019

Kohëzgjatja e punës:      6 ditë

 

Informacion mbi projektin dhe qëllimin e shërbimit

Në kuadër të projektit “Cooperation between CSOs and groups of former victims of trafficking and domestic violence for the economic empowerment of victims”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga KMOP dhe Different & Equal, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza (LKGV) po zbaton projektin me titull “Economically empowering women, survivors of domestic violence through vocational trainings, capacity-building interventions and awareness raising campaign”.

Një nga rezultatet e projektit është hartimi i një moduli trajnues i cili do të ofrojë bazën për trajnimet  që do të zhvillohen me gratë dhe vajzat e papuna, pjesë të grupeve të margjinalizuara. LKGV do të zhvillojë tre trajnime 2-ditore me gratë e qytetit të Tiranës, me qëllim fuqizimin ekonomik të tyre. Me anë të këtyre trajnimeve, gratë do të informohen mbi kërkesat në tregun e punës, detyrimet dhe të drejtat e tyre në këtë treg dhe strategjitë e aksesimit të grave në tregun e punës. Trajnimet do te zhvillohen nga eksperte te fushes dhe cilesia e tyre do te monitorohet rigorozisht. Në këtë mënyrë, synohet fuqizimi i grave në tregun e punës dhe ri-integrimi i të mbijetuarave të dhunës në familje në komunitet.

Përgjegjësitë e ekspertit

 • Eksperti është përgjegjës për hartimin e një moduli trajnues për gratë, i cili do të trajtojë aspektin praktik dhe atë teorik (ligjor).
 • Eksperti duhet të konsultojë modulin me profesionistë apo aktorë të tjerë të fushës, ta rishikojë dhe ta finalizojë bazuar në komentet përkatëse.
 • Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të projektit.

Përgjegjësitë e Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza

 • Të lehtësojë marrjen e komenteve nga aktorët e përfshirë në fuqizimin ekonomik të grave.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Diplomë universitare ndërthurur me trajnime të specializuara në fushën e shkencave sociale.
 • Njohuri shumë të mira rreth situatës së të drejtave të grave në Shqipëri.
 • Njohuri shumë të mira të paketës ligjore për barazinë gjinore, dhunën në familje dhe Kodin e Puëns.
 • Aftësi të mira komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Eksperiencë në dhënien e ndihmës ndaj shtresave vulnerable.
 • Trajnime dhe eksperienca të mëparshme në vlerësimin e nevojave të grave dhe qasjen e tyre në tregun e puëns.
 • Eksperienca të mëparshme në shkrimin e manualeve, udhëzuesve.
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze.

Procesi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) CV në gjuhën angleze

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 20 Nentor 2019, në adresën linjaekeshillimit@gmail.com

Përzgjedhja e ekspertit

Përzgjedhja e ekspertit do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

Shkarko dokumentin e plotë

Thirrje për hartues moduli per grate