Ditë trajnimi për punonjësit e shërbimit të provës dhe atij penitenciar, mbi punën efektive me dhunuesit, viktimat e dhunës në familje dhe barazinë gjinore.
Norwegian Embassy in Prishtina Partners Albania for Change and Development

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>